You asked:

who did thomas edison marry

  • Thomas Edison
    Thomas Edison
    Thomas Edison is a spouse of Mina Miller.