You asked:

who acted in a railway station for two

 • A Railway Station for Two's actors are Nikita Mikhalkov, Lyudmila Gurchenko, Eldar Ryazanov, Nonna Mordyukova, Oleg Basilashvili, Raisa Etush and Mikhail Kononov.
 • Nikita Mikhalkov
  Nikita Mikhalkov
  Nikita Mikhalkov

 • Eldar Ryazanov
  Eldar Ryazanov
  Eldar Ryazanov

 • Nonna Mordyukova
  Nonna Mordyukova
  Nonna Mordyukova

 • Oleg Basilashvili
  Oleg Basilashvili
  Oleg Basilashvili

 • Lyudmila Gurchenko

 • Raisa Etush

 • Mikhail Kononov