You asked:

when was greta garbo born

  • Greta Garbo
    Greta Garbo
    Greta Garbo was born on Monday September 18th 1905.