You asked:

when was anton chekhov born

  • Anton Chekhov
    Anton Chekhov
    Anton Chekhov's birthdate is 1860.