You asked:

what is alexi laihos full name

Alexi Laiho
Alexi Laiho

Alexi Laiho's full name is "Markku Uula Aleksi Laiho".