You asked:

scientific name of green onion

  • green onion
    green onion
    Green onion's scientific name is "Allium wakegi".