You asked:

nationality of thomas alva edison

  • Thomas Edison
    Thomas Edison
    Thomas Edison was American.