You asked:

minamoto no yoshiie biography

  • Minamoto no Yoshiie
    Minamoto no Yoshiie
    Minamoto No Yoshiie, also known as HachimantarĊ, was a Minamoto clan samurai of the late Heian period, and Chinjufu shogun.