You asked:

meiji no mori takao quasi-national park

  • Meiji no Mori Takao Quasi-National Park
    Meiji no Mori Takao Quasi-National Park
    Meiji no Mori Takao Quasi-National Park is located around Mount Takao in Hachiƍji, Tokyo, Japan.