You asked:

julia stiles birthday

  • Julia Stiles
    Julia Stiles
    March 28th.