You asked:

is illinois smaller than georgia

No, Georgia is not more populous than Illinois.
Illinois
Illinois
Illinois

Georgia
Georgia
Georgia