You asked:

how old is skai jackson now

  • Skai Jackson
    Skai Jackson
    Skai Jackson is 15 years old.