You asked:

how far is yenagoa nigeria to lagos nigeria

  • Lagos
    Lagos
    Yenagoa is 207 miles (334 kilometers) from Lagos, as the crow flies.