You asked:

facts about Xiamen

  • Xiamen
    Xiamen
    Xiamen, formerly romanized as Amoy, is a sub-provincial city in southeastern Fujian, China, beside the Taiwan Strait.