You asked:

facts about Thomas Edison

  • Thomas Edison
    Thomas Edison
    Thomas Edison (1847-1931), the American inventor & entrepreneur.