You asked:

corey haim birthday

  • Corey Haim
    Corey Haim
    December 23rd.