You asked:

convert 38 pound to euro

  • Euro
    Euro
    £38 is €43.06.