You asked:

convert 37.5 celcius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    37.5 degrees celsius is 99.5 degrees fahrenheit.