You asked:

convert 36 kilos to stones

  • stone
    stone
    36 kilograms is 5.67 stone.