You asked:

convert 130 celcius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    130 degrees celsius is 266 degrees fahrenheit.