You asked:

cheltenham population 2012

  • Cheltenham
    Cheltenham
    The population of Cheltenham in 2012 was around 110,000.