You asked:

angie harmon bra size

  • Angie Harmon
    Angie Harmon
    Angie Harmon's bra size is 34B.