You asked:

alex borstein birthplace

  • Alex Borstein
    Alex Borstein
    Alex Borstein was born in Highland Park, Illinois.