You asked:

achalasia icd 9 code

  • achalasia
    achalasia
    "530.0".