You asked:

93 degrees celsius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    93 degrees celsius is 199.4 degrees fahrenheit.