You asked:

83.4 kilos to pounds

  • pound
    pound
    83.4 kilograms is 183.87 pounds.