You asked:

71.3kg to stone

  • stone
    stone
    71.3 kilograms is 11.23 stone.