You asked:

70 kilos to pounds

  • pound
    pound
    70 kilograms is 154.32 pounds.