You asked:

64 degrees celsius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    64 degrees celsius is 147.2 degrees fahrenheit.