You asked:

63kg to stone

  • stone
    stone
    63 kilograms is 9.92 stone.