You asked:

54.7 kilos to pounds

  • pound
    pound
    54.7 kilograms is 120.59 pounds.