You asked:

53 kilograms to pounds

  • pound
    pound
    53 kilograms is 116.84 pounds.