You asked:

500 degrees celsius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    500 degrees celsius is 932 degrees fahrenheit.