You asked:

5.46 kilos in lbs

  • pound
    pound
    5.46 kilograms is 12.04 pounds.