You asked:

40 degrees celcius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    40 degrees celsius is 104 degrees fahrenheit.