You asked:

37.9 centigrade to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    37.9 degrees celsius is 100.22 degrees fahrenheit.