You asked:

37.5c to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    37.5 degrees celsius is 99.5 degrees fahrenheit.