You asked:

36.9 celcius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    36.9 degrees celsius is 98.42 degrees fahrenheit.