You asked:

36.4 centigrade to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    36.4 degrees celsius is 97.52 degrees fahrenheit.