You asked:

36.2 c to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    36.2 degrees celsius is 97.16 degrees fahrenheit.