You asked:

250 degrees celcius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    250 degrees celsius is 482 degrees fahrenheit.