You asked:

21 degrees celsius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    21 degrees celsius is 69.8 degrees fahrenheit.