You asked:

200c to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    200 degrees celsius is 392 degrees fahrenheit.