You asked:

1lb to kilos

  • 1 pound is 0.45 kilograms.