You asked:

15 degree celsius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    15 degrees celsius is 59 degrees fahrenheit.