You asked:

15.5 kilos to lbs

  • pound
    pound
    15.5 kilograms is 34.17 pounds.