You asked:

140 degrees celsius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    140 degrees celsius is 284 degrees fahrenheit.