You asked:

13 kilos to pounds

  • pound
    pound
    13 kilograms is 28.66 pounds.