You asked:

133 kilos to pounds

  • pound
    pound
    133 kilograms is 293.21 pounds.