You asked:

130 degrees celsius to fahrenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    130 degrees celsius is 266 degrees fahrenheit.